Aktuality

Záverečná konferencia k projektu
Záverečná konferencia k projektuZáverečná konferencia, ktorá predstaví priebeh projektu „Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria“ sa bude konať 25.4.2017, od 19:00 do 21:00 hod. v spoločenskej sále hradu Ľupča. Práce na projekte, september 2016
Práce na projekte, september 2016Podľa Benátskej charty sú pamiatky nositeľmi duchovného posolstva minulosti. V súčasnosti sú živým svedectvom zanikajúcich alebo stratených hodnôt a tradícií - pozrite si foto z posledných mesiacov. Zaujímavosti k obnove – „Železné prvky“
Zaujímavosti k obnove – „Železné prvky“ Pri rekonštrukcii sme dali dôraz na to, aby dodávateľ prác používal kvalitný materiál a spracúval ho umelecko-remeselným spôsobom. Výsledkom tejto snahy sú novo-obnovené železné prvky na oknách a dverách ako napríklad kovania, pánty, zámky a kľúče. Železné prvky boli vyrobené z Podbrezovských rúr klasickými kováčskymi postupmi na základe kovaní nájdených pri archeologickom výskume alebo zachovaných a znázornených na historických kresbách hradu. Zaujímavosti k obnove – „Archeologické nálezy“
Zaujímavosti k obnove – „Archeologické nálezy“ Popri historicko – architektonickom výskume bol na hornom nádvorí realizovaný aj archeologický výskum, ktorý odkryl zaujímavé nálezy. Výskum financovali Železiarne Podbrezová, a.s. a realizoval ho Pamiatkový úrad SR sondážnym spôsobom. Archeologické práce boli zamerané na získanie údajov o niveletách pôvodných podláh horného nádvoria a arkádovej chodby. Samozrejme, mimoriadna pozornosť bola venovaná doplneniu poznatkov o zaniknutej architektúre na hornom nádvorí. Práce na projekte počas leta 2016
Práce na projekte počas leta 2016Práce v lete 2016 sú zamerané na celoplošnú sondu starého hradného múru v arkádových chodbách, na výmaľbu tympanónu a následnú pokládku dlažby. Práce na projekte v mesiaci November
Práce na projekte v mesiaci NovemberPráce na obnove horného nádvoria hradu Ľupča sa nezastavili ani v mesiaci November 2015. Práce na projekte v mesiaci Október
Práce na projekte v mesiaci OktóberV mesiaci október bola natiahnutá finálna omietka na parapetný múrik pri vstupe do suterénu Rubigala. Pokračovalo sa v pokládke jednotlivých vrstiev nádvoria včítane geotextílie a fólie. Hrany ryolitového schodiska pri pilieri č.2 boli zrealizované do finálnej podoby. Reštaurátorské práce pokračujú realizáciou rekonštrukcie štukovej výzdoby a plôch timpanónu stredného ryzalitu v sanačnom systéme a po ľavej strane stredného ryzalitu. Boli namontované nové okná. Práce na projekte v mesiaci September
Práce na projekte v mesiaci SeptemberV mesiaci september bola mimo iných prác zrealizovaná demontáž podlahy arkádovej chodby na druhom nadzemnom podlaží a zrealizovali sa sondy v mieste piliera č. 12 pre zistenie hrúbky a stavu klenieb. Zrealizovalo sa vyčistenie špár a zaklinovanie klenieb na 1.a 2. nadzemnom podlaží v mieste prasklín. Pokračovalo sa v realizácii elektrorozvodov nad hlavným vstupom od piliera č.12. Na Donjon-e prebiehala rekonštrukcia maliarskej výzdoby kvadrovania a maliarskej výzdoby okien, na Márii Terézii rekonštrukcia maliarskej výzdoby maľovania korunnej rímsy a okna. Práce na projekte v mesiaci August
Práce na projekte v mesiaci AugustV mesiaci august bola zrealizovaná kamenná dlažba pri Márii Terézii. Bol domurovaný základový prah pri schodisku do suterénu Rubigallovej veže. Reštaurátorské práce ďalej pokračujú realizáciou sanačných omietok na pilieroch arkádovej chodby. Bola ukončená statika Donjonu, následne na Donjone, prízemí starého paláca a Márie Terézie pokračujú realizácie jemných omietok. Boli predložené návrhy kartónov na rekonštrukciu maliarskej výzdoby, ďalej bola dohodnutá výška sanácie omietkových vrstiev prízemia obvodu nádvoria. Finalizuje príprava na montáž parapetných kamenných článkov a vysprávky jednotlivých parapetných múrikov. Práce na projekte pokračujú
Práce na projekte pokračujúV mesiaci júl pokračovali reštaurátorské práce napríklad: realizáciou kamenných článkov na Márii Terézii, na starom paláci a Donjone. Prebiehala demontáž sekundárnych parapetných dosiek v rámci celej ochodze. Odstraňovali sa omietkové vrstvy pilierov v ploche sanácií. Ďalej prebiehalo čistenie barokovej ochodze a pilierov od sekundárnych omietok a sekundárnych zásahov. Realizovali sa tiež kamenné články strielní na Donjone, ktoré boli nájdené pod vrstvami sekundárnych omietok. Práce boli zahájené
Práce boli zahájenéDňa 15.6.2015 objednávateľ odovzdal stavbu zhotoviteľovi Akad. soch. Jánovi Filovi ako generálnemu dodávateľovi prác. Po prevzatí staveniska bolo pred vstupom do hradu zriadené zázemie pre pracovníkov obnovy. V priestore pod barbakanom boli umiestnené kontajnery na stavebnú sutinu a vznikol tu prekládkový priestor na materiál. V súvislosti s archeologickým výskumom boli v prvej fáze zahájené práce na odkryve kanalizačných šácht horného nádvoria. Pri ich odkryve bolo zistené viacúrovňové trasovanie odpadu. Práce pokračovali odkrývaním pôvodnej kanalizácie v jej jestvujúcej stope. V tejto fáze bol rozobratý jestvujúci kamenný múr v exteriéri. Zaujímavosti k obnove – „Starý palác“
Zaujímavosti k obnove – „Starý palác“ V období medzi rokmi 1490 až 1531, kedy hrad ovládal obávaný a ambiciózny rod Dóczyovcov sa popri zlepšovaní obranyschopnosti objektu prihliadalo aj na budovanie nových priestorov. Práve v tomto období bola delová veža a staršie časti hradu prepojené v úrovni suterénu novovzniknutými miestnosťami. Zaujímavosti k obnove – „Tympanón s ciferníkom“
Zaujímavosti k obnove – „Tympanón s ciferníkom“ Typickými znakmi klasicistickej architektúry je pravidelnosť, symetria a geometria. Na hrade sa tento štýl prejavuje najmä na trojuholníkovom tympanóne. Jeho klasicistický tvar nadväzuje na architektúru antického Ríma, ktorého stavby mali rovné línie a trojuholníkové štíty. Klasicizmus sa na hornom hrade začal uplatňovať koncom 18. storočia a bol súčasťou jedenástej stavebnej etapy hradu. Cieľom tejto etapy bolo zvýšenie komfortu a pohodlia pre úradníkov, ktorí pracovali na hrade. V tejto etape boli dobudované arkádové chodby na východnej strane horného nádvoria a to konkrétne medzi donjonom a delovou baštou. Zaujímavosti k obnove – „Arkádová chodba“
Zaujímavosti k obnove – „Arkádová chodba“ Všetky vstupy miestností dvoch nadzemných podlaží horného hradu Ľupča sú orientované smerom k hornému nádvoriu. Vstupy ústia do priestoru arkádovej chodby, ktorá zaberá úroveň týchto podlaží. Je zjavné, že chodba bola budovaná vo viacerých etapách, čo sa prejavuje aj na jej architektonických detailoch. Zaujímavosti k obnove – „Donjon“
Zaujímavosti k obnove – „Donjon“ V priestore horného nádvoria je situovaná najstaršia dochovaná časť hradu, ktorá má jasne identifikovateľnú architektúru donjonového charakteru. Súčasťou obnovy horného nádvoria bude prinavrátiť tejto časti primárnu výzdobu jej fasády, zreštaurovať kamenné časti a obnoviť dvere a okná na základe archeologických nálezov.Súčasťou obnovy horného nádvoria bude prinavrátiť tejto časti primárnu výzdobu jej fasády, zreštaurovať kamenné časti a obnoviť dvere a okná na základe archeologických nálezov. Premeny hradu
Premeny hraduSpoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá je majiteľom hradu,  zabezpečuje od jeho nadobudnutia postupnú obnovu tak, aby sa vrátil lesk a sláva hradu. Obnova hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech, cez opravy fortifikačného systému (hradby, brány a bašty), obnovu Gizelinho paláca, opravu kamenných dlažieb na dolnom nádvorí, pamiatkovej obnovy kaplnky a najvyššieho poschodia Rubigallovej veže. Konferencia kamerou TV Hronka
Konferencia kamerou TV HronkaReportáž z otváracej konferencie k projektu obnovy horného nádvoria hradu Ľupča. Program konferencie, 23.2.2015
Program konferencie, 23.2.2015Pozývame Vás na otváraciu konferenciu projektu Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria. Projekt v rámci programovej oblasti Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva je financovaný prostredníctvom dotácie z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Prehliadka hradu Ľupča
Prehliadka hradu ĽupčaJedinečná virtuálna prehliadka z tepla Vášho domova.
Slovak Version
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2015, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.