Financovanie


Projekt Obnova horného nádvoria hradu Ľupča je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Názov:Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria
Číslo:CLT02007
Oblasť:Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
Cieľ projektu:Kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti
Trvanie projektu:01/2015 – 11/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu: 447 847 EUR

"ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV"Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórsky finančný mechanizmus predstavujú príspevky Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s 15 krajinami Európskej únie v strednej a južnej Európe.


Prostredníctvom Dohody o európskom hospodárskom priestore (EHP) tvoria Island, Lichtenštajnsko a Nórsko spolu s 28 členskými štátmi Európskej únie spoločný trh. Vo vnútri spoločenstva zdieľa Nórsko spolu s ostatnými európskymi krajinami tie isté hodnoty a zodpovednosť za to, aby sa podporovala rovnosť príležitostí, tolerancia, bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a dôstojná životná úroveň pre všetkých členov spoločenstva. Už od vzniku Dohody o EHP v roku 1994 poskytli Island, Lichtenštajnsko a Nórsko príspevok na zníženie sociálnych a ekonomických nerovností v EHP. Napriek veľkému pokroku, ktorý sa dosiahol, pretrvávajú v Európe veľké rozdiely v ekonomickom rozvoji a životnej úrovni. Rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2009 prinieslo 20 % nárast v počte obyvateľov EÚ, ale len 5 % nárast HDP. Granty EHP a Nórska pomáhajú znížiť existujúce rozdiely. Podpora sa zameriava na oblasti, v ktorých majú prijímateľské krajiny jasné potreby a ktoré sú v súlade s národnými prioritami a širšími európskymi cieľmi.


PODPORA SPOLUPRÁCE


Jedným z hlavných cieľov grantov EHP a Nórska je posilňovať bilaterálne vzťahy. Posilnenie väzieb medzi európskymi krajinami prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám v darcovských aj prijímateľských krajinách. Aby sa docielila spolupráca a výmena poznatkov, všestranne sa podporuje vytváranie partnerstiev medzi donorskými a prijímateľskými organizáciami. Prináša to vzájomný úžitok a zvyšuje kvalitu programov a projektov. Každý program má vyčlenené prostriedky na podporu tvorenia sietí a partnerstiev pri iniciatívach, o ktoré je spoločný záujem.


Granty EHP a Nórska sú dva osobitné finančné mechanizmy – Granty EHP a Nórske granty. Oba prebiehajú v päťročných etapách. V období 2009 - 2014 bolo pre obe grantové schémy vyčlenených 1,7885 miliardy EUR. Z 988,5 miliónov EUR vyčlenených pre roky 2009 - 2014, poskytlo Nórsko asi 94%, Island takmer 5% a Lichtenštajnsko niečo vyše 1%. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a v tomto päťročnom období dosahujú výšku 800 miliónov €.


Príspevok pre Slovenskú republiku v rokoch 2009 - 14 bol viac ako 80 mil. eur a bol rozdelený medzi deväť programov:

  • Prispôsobenie sa zmene klímy
  • Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
  • Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
  • Zelené inovácie v priemysle
  • Domáce a rodovo podmienené násilie
  • Cezhraničná spolupráca
  • Štipendijný program
  • Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg
  • Fond pre mimovládne organizácie

KĽÚČOVÉ OBLASTI PODPORY


Poskytovanie prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom 147 programov v 15 prijímateľských krajinách. Pridelenie prostriedkov pre jednotlivé krajiny sa uskutočňuje na základe počtu obyvateľov a HDP na obyvateľa. Podľa tohto kľúča je najväčším prijímateľom Poľsko, nasledované Rumunskom, Maďarskom a Českou republikou.

"Granty EHP a Nórska - Vytvárajme a zdieľajme výsledky spolu"Viac info:
http://www.norway.sk/News_and_events/eea-grants/o-su-grantyWhat-are-the-Grants/GRANTY-EHP-A-NORSKA-/#.VLTn99KG9u4
http://www.eeagrants.sk/


Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_49Hrad_Lupca_exterier_09Hrad_Lupca_exterier_17

„ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV“

Slovak Version
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2015, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.